HOME BLOGS REGISTER
ข่าวทั่วไป
- - -
ประวัติ และประสบการณ์ ของคุณณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ | 15-06-2009

ประวัติ และประสบการณ์ ของคุณณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์มาร์ทดอทคอม จำกัด
www.softmarts.com

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างศึกษาที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ที่มหาวิทยาลัยรังสิต


การศึกษาด้านอื่นๆ:

 • เคยเข้ารับการอบรบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Kepner) และการเป็นผู้นำ (Leadership)
 • จบการศึกษาการทำแผนธุรกิจ โครงการ MAXI MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • จบการศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจแฟรนไชส์ รุ่นที่ 1 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารนครหลวงไทย
 • จบการเป็นผู้สอน e-commerce โครงการ APEC- e commerce โดยศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมจัดการอบรบร่วมกับนิด้า (ให้เรียนแค่ 50 คนจากทั่วประเทศ)
 • จบหลักสูตร การพัฒนาเวบไซด์ ของ สำนักงานจัดหางาน จังหวัด นนทบุรี
 • จบการเรียนหลักสูตรแฟรนไชส์ระดับกลาง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • จบการศึกษา โครงการที่ปรึกษา APEC-IBIZ รุ่น 3 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (จะได้รับประกาศ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 นี้)
 • การอบรบชินดัง (ที่ปรึกษา SMEs) รุ่น1 จ.เชียงใหม่ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • จบหลักสูตรผู้สอน (Training For The Trainer) หลักสูตร APEC-IBIZ ของสถาบันเพิ่มผลผลิต โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร TPM (Totol Productivity Management) ของสถาบันไฟฟ้า ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • เป็นวิทยากร บรรยาย สถาบันไฟฟ้า ในหัวข้อ Free Tool For Management ,การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร ,SMS สำหรับธุรกิจ SMEs (บรรยายพร้อมแจกโปรแกรม),เวบไซด์สำเร็จรูปกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน (บรรยายพร้อมมีเวบไซด์)
 • จบหลักสูตร ชินดัง ชั้นสูง รุ่น1 จ.เชียงใหม่ ของสมาคมนักวินิจฉัยแห่งประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


ประวัติการทำงาน :

 • ปี พ.ศ. 2531-2534 ฝ่ายขายบริษัทเบทาโกร คอมพิวเตอร์ จำกัดก่อนออกเป็นรองผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ปี พ.ศ. 2534-2538 ฝ่ายขายบริษัท ซอฟต์สแควร์ (นอร์ทเธอร์น) 1999 จำกัดก่อนออกเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
 • ปี พ.ศ. 2538-2546 กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี แอนด์ พี โซลูชั่น จำกัด
 • ปี พ.ศ. 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์มาร์ทดอทคอม จำกัด
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ซอฟต์แวร์ รายแรกและรายเดียวของไทย
  • มีแฟรนไชส์ 19 สาขาทั่วประเทศ
  • เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ของธนาคารออมสินในโครงการสร้างอาชีพกู้เงินมา ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ได


ประวัติที่ปรึกษา :

 • 08/38-01/39 ที่ปรึกษาบริษัท เอฟ.ซี.เอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์โอเอ จำกัด
 • 10/38-03/39 รองผู้จัดการบริษัท ไคล์แม็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 • 01/39-02/39 ที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัท พีซี แอนด์ ซี โซลูชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัท ซี.เอส.ซี จำกัด
 • 02/39-06/39 ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท นพดลพานิช จำกัด
 • 12/38-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายขายห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่หลีเฮง
 • 04/39-05/39 วิทยากรให้กับฝ่ายขาย ร้านมานิตพานิช (สันกำแพง)
 • 2549 ที่ปรึกษา ธุรกิจขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ ที่กรุงเทพ
 • 2550 ที่ปรึกษา ธุรกิจเช่าซื้อ บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด จ.เชียงใหม่
 • ที่ปรึกษา ระบบสารสนเทศ Good Garden Project (หัวหิน)
 • ที่ปรึกษา ระบบสารสนเทศของ แฟรนไชส์ โชคดีติ่มซำ


ประวัติการบรรยาย

 • เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องระบบบริหารทางการตลาด (it) ให้กับ บริษัท แสงชัยมอเตอร์ จำกัด จ.เชียงใหม่
 • บรรยาย ในโครงการสร้างธุรกิจซอฟต์แวร์ ให้ ม. เชียงใหม่
 • เป็นวิทยากรโครงการ พี่เลี้ยงน้อง การสร้างธุรกิจ ซอฟต์แวร์ ของ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • เป็นวิทยาของ SIPA ในการสร้างผู้ให้บริการด้านการใช้งานระบบร้านอาหาร
 • เป็นวิทยากรบรรยายในงานไอที ทุกงานทั่วประเทศ ที่จัดโดย Siamexibition ล่าสุดที่จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21-220950 ที่ผ่านมา หัวข้อ การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร ,การทำเวบไซด์แบบง่าย ,กลยุทธ์การนำ Google ไปใช้งาน ฯ

 

ประวัติการเป็นนักเขียน :

 • 09/36-01/37 เขียนคอลัมน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เขียนคอลัมน์แวดวงไอทีในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ในส่วนล้านนาธุรกิจ
 • 2547-2549 นักเขียน คอลัมภ์ Properte IT ในนิตยสาร The Property (รายเดือน)

ประวัติการทำงานให้สังคม :

 • 2537 รองนายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่
 • 2538 กรรมการฝ่ายพัฒนาการบริหาร ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่
 • 2539 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่
 • 2543 นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่
 • 2537-38 กรรมการฝ่ายกิจกรรมบริการ ชมรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
 • 2540 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่
 • 2545 รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
 • 2538-39 ประธานนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยพายัพ
 • 2539 รองประธานชมรมไตร เอ็ม.บี.เอ (ชมรมที่รวมกลุ่มกันสำหรับ นักศึกษาปริญญาโท สามสถาบัน คือ ม.พายัพ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ )
 • 2545 รองประธาน ชมรม MAXI MBA UTCC รุ่น3 (หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่) ประธานจัดงานแสดงแผนธุรกิจ ของนศ.ที่จบ maxi mba รุ่น3
 • 2546 อุปนายกฯ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (เจซีไทย)
 • 2546 ประธานผู้จัดทำหนังสือ ชมรมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ของผู้เรียนแฟรนไชส์ทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ธ นครหลวงไทย
 • 2547-2549 รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ รองประธานรุ่น ที่ปรึกษา APEC-IBIZ รุ่น 3 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อุปนายกฯยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (เจซีไทย) ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์เอื้ออาทร ของ SIPA ประธานชมรมธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย กรรมการชมรมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ของสมาคมแฟรนไชส์และSMEsไทย
 • 2550 รองเลขาธิการ สมาคมแฟรนไชส์และ SMEs ไทย

ขอบคุณครับ ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์
www.nuttee.net
info@softmarts.com
softmarts@gmail.com
msn-softmarts@hotmail.com

 
Close

CHIANGRAI2DAY.COM

COPYRIGHT © 2008-2009   DEVELOPED BY BUGARTHER PHYSICS40