Handmade

งานหัตถกรรมหรืองานที่ทำด้วยมือนั้นเป็นงานที่ทำมาจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น รวมกับประสบการณ์ และการประยุกต์ของผ้รู้ผู้ชำนาญในท้องถิ่นนั้นๆ งานที่ทำนั้นจึงมีความประณีต สวยงาม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้ ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง มากขึ้น

งานเหล่านี้มีด้วยกันหลากหลายชนิด ตามแต่ละท้องที่จะวัสดุหรือบุคคลากรผู้ชำนาญ มีบางที่ที่สินค้าเหล่านี้กระจัดกระจายกันไปตามท้องที่ต่างๆ ทั้งที่มันไม่น่าจะอยู่ในท้องที่นั้น ทั้งนี้ก็มาจากผู้ชำนาญได้ย้ายแหล่งที่อยู่ไปและนำความรู้ของตนมีประยุกต์และทำชิ้นงานขึ้นมา

ผ้าไหมต่างๆ งานแกะสลัก งานปั้น ที่ดังๆ งานเหล่านี้นอกจากจะมีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นวิถีบรรพบุรุษอีกด้วย ก็เหมือนการทำนา ทำไร่ เช่นเดียวกัน…